www.koskinverkko.com

koskinverkon etusivulle

Keskustelun etusivulle
Avaa ketjutetussa näkymässä

Ei ole Vehoniemen- Syrjänharjua rakkaampia (Yleistä keskustelua)

kirj. Juhani Saares, 05.12.2018, 11:37 @ totuus esiin

Kyllä totuus on se, etteivät nämä valtavat vesimäärät, joita on suunniteltu loso- tavaksi Pälkäneen Syrjänharjuun voi olla pilaamatta harjua!

Nyt kansantajuistan nämä määrät, jotta myös nimimerkit haudankaivaja ja totuus esiin ymmärtäväisivät miten mielettömistä vesimääristä on kysymys!

Vuotuinen sademäärä on noin 0,7m/vuosi. Tavasen suunnittelema imeytysvesimäärä
olisi 863m/vuosi!

Suunniteltu sadetusvesimäärä vastaa 1233 vuoden normaalia vesimäärää!

Suunniteltu vesimäärä vastaa 839 500 täysperävaunullisen säiliöauton kantavuutta
vuodessa!

Suunniteltu vesimäärä vastaa 2300 täysperävaunullisen kantavuutta päivässä,
se on 51 kilometriä pitkä jono/päivä! Joka on 1,5 autollista minuutin välein!

Ja sitten kun nämä toverit naljailevat tietojemme taustoja!
Tässä pari näytettä eräästä kansiosta:
Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunto 9.7.2003 KSU-2002-R-19/53 Tavase Oy:lle
Vehoniemen -Isokankaan tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselosYlitarkastaja Esatuksesta ilman hankkeen selostusta ja yhteenvetoa annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Tämän lausunnon sivulla 6 on loppuyhteenveto:

Lopuksi
Yhteysviraomaisen näkemyksen mukaan hankevaihtoehdossa 1 keskeiseksi ongelmaksi
ympäristövaikutusten kannalta jää Vehoniemen-Isokankaan alueelle imeytysalueen
4 ja kaivoalueen 3 käyttöön mahdollisesti liittyvät ongelmat. Ne näyttävät koh-
distuvan välittömimpinä Taustin asuntoalueella ja harjun alarinteen asutukseen,
ja Pälkäneen pohjavedenottamon sekä Keiniönrannan Natura-alueeseen.
Hankkeen sijoittamista tiheästi asuttuun ympäristöön ei voi pitää suositeltavana
ennen kuiun tekopohjaveden virtausten ennustettavuus on nykyistä varmemmalöla pohjalla.
Luotettavasti todennetun tekopohjaveden virtausmallin kehittäminen on siten hankkeen avainkysymys ympåäristövaikutusten kannalta.
Ympäristövaikutusten selvittämiseksi tekopohjaveden virtaamista ja käyttäytymistä tulisi siis edelleen selvittää koko hankevaihtoehdon 1 alueella ja erityisesti imeytysalueen 4 ja kaivoalueen 3 osalta tarkemmin.

Tässä toinen Ylitarkastaja Esa Mikkosen muistio 17.5.2002
Vehoniemenharjun-Isokankaan teopohjavesihanke Kangasala-Pälkäne
Sen yhteenveto kertoo:
Vehoniemenharjun-Isokankaan alueelle suunnitellun teopohjvesilaitoksen imeytys- ja kaivoalueet sijaitsevat hydrogeologisesti ja hydraulisesti katsoen samassa
harjumuodostelman ydinosassa, joka koostuu erittäin hyvin vettä johtavasta ma-
teriaalista. Imeytysalueiden alapuoliset vajovyöhykkeet koostuvat karkearakei-
sesta, hyvin vettä johtavasta materiaaalista, jossa vajonopeudet ovat suuria.
Imeytettävä pintavesi EI PUHDISTU TOIVOTULLA TAVALLA ALUEELLE KAAVAILLUILLA IMEYTYS- JA VEDEOTTOJÄRJESTELYILLÄ JA MÄÄRILLÄ.
Ongelmaksi muodostuu lähinnä pintaveden sisältämä orgaaninen aines, mahdolli- sesti myös mikrobiologiset tekijät (bakteerit, virukset). TEMU-projektin (Heljä-
Sisko Helmisaari) tekoåpohjavesilaitoksilla tehtyjen havaintojen mukaan imeytys-
veden puhdistuminen vajovesivyöhykkeellä JÄÄ ALUEELLA HYVIN VÄHÄISEKSI (sitä ei
tapahdu välttämättä ollenkaan), jolloin mahdollisesta puhdistumisesta vastaa käytännössä vain harjun oma pohjavesivyöhyke.

Mikäli tältä harjualueelta haluttaisiin hyvälaatuista pohjavettä nykyisillä jär-
jestelyillä pitäisi suunniteltuja imeytysvesimääriä vähentää huomattavasti suun-
nitelluista.
Tällöin tekopohjavesimäärät jäävät niin pieniksi, ettei tekopohjaveden muodostaminen ole enää teknis-taloudelliseti kannattavaa.

Tässä pari näytettä poimittuna runsaasta materiaalista, mitä on meidän vastus- tajien kansioissa!
Olemme parikymmentä vuotta pyytäneet vastaavia näyttöjä,teiltä myötälijöiltä, miten hyvälaatuista olisi tämä tekovesi, miten estetään suuret vahingot asuin-/teollisuusaluilla, kuinka suojellaan Natura hankkeet ym!

Taitaa heikossa tuoteidän hevosmiesten tieto-toimiston ja sen mutu-osaston
tietomateriaali!

Jos haluatte vastaavaa materiaalia lisää, niin kertokaa, tosin epäilen, että koskiverkon muistitila täyttyy, ennenkuin olemme saaneet sinne edes osaa kansiossamme olevasta materiaalista!
Pälkäneen tekovesihanketta vastustavien puolesta Juhani Saares

  luettu 383 kertaa

Koko viestiketju:

 

Keskustelun etusivulle
107439 viestiä 8510 viestiketjussa, 131 rekisteröitynyttä käyttäjää, 7 verkossa (0 rekisteröitynyttä, 7 vierasta)
Ota yhteyttä!